Zdravý česnek PLUS Máčení sadby

Zdravý česnek PLUS Máčení sadby


Souprava pomocného přípravku Clonoplus a hnojiva Sulka Extra. Více

Kód produktu: I6990 Doprava a platba

209 Kč
skladem
ks

Souprava pomocného přípravku Clonoplus a hnojiva Sulka Extra. Více

Kód produktu: I6990 Doprava a platba

Souprava pomocného přípravku Clonoplus a hnojiva Sulka Extra. Souprava je určena ke hnojení sadby máčením a poprachu str. Clonoplus -  konidie 4 kmenů hub rodu Clonostachys Sulka Extra - NPK (9.8 - 9.8 - 7.3) + 11 S (síra) + další mikroprvky

 

 

 

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+p351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.