Zdravá zahrada - Lepidlo na ochranu stromů 400ml

Zdravá zahrada - Lepidlo na ochranu stromů 400ml


Lepidlo je určeno k ochraně stromů před lezoucími škůdci všude tam, kde není možné použít lepové pásy. Více

Kód produktu: I4458 Doprava a platba

269 Kč
skladem
ks

Lepidlo je určeno k ochraně stromů před lezoucími škůdci všude tam, kde není možné použít lepové pásy. Více

Kód produktu: I4458 Doprava a platba

Lepidlo je určeno k ochraně stromů před lezoucími škůdci všude tam, kde není možné použít lepové pásy. Dobře tedy ochrání keře či mladé stromky, u nichž kmen ještě není tak silný, aby bylo vhodné použít lepový pás. Lepidlo také vytváří 100% bariéru proti lezoucím škůdcům na hrubých kmenech. Je účinný na mravence, píďalky, puklice a podobný škodlivý hmyz ve stádiích housenek, larev či dospělých jedinců.

 

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.