Zdravá meruňka souprava

Zdravá meruňka souprava


Fungicidní souprava proti moniliové spále a ochraně květů proti mrazu meruněk. Více

Kód produktu: I6530 Doprava a platba

139 Kč
skladem
ks

Fungicidní souprava proti moniliové spále a ochraně květů proti mrazu meruněk. Více

Kód produktu: I6530 Doprava a platba

Fungicidní souprava proti moniliové spále a ochraně květů proti mrazu meruněk.

 

 

Champion

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Signum

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.