Sviluška STOP RTD 500ml

Sviluška STOP RTD 500ml


Postřikový insekticidní přípravek s účinkem proti sviluškám (akaricid). Bezpečné a praktické použití bez odměřování. Více

Kód produktu: I6585 Doprava a platba

129 Kč
skladem
ks

Postřikový insekticidní přípravek s účinkem proti sviluškám (akaricid). Bezpečné a praktické použití bez odměřování. Více

Kód produktu: I6585 Doprava a platba

 • Postřikový kontaktní přípravek s účinkem proti sviluškám ( akaricid).
 • NOVINKA ! Bezpečné a praktické použití bez odměřování. Lahev je naplněná vodou, v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem. Kapsle se zamáčkne, zavře krytka, cca 15x otočí dnem vzhůru ( promíchá se) a aplikuje.
 • Ošetřit na počátku napadení, opakuje se dle potřeby v 7 denních intervalech.
 • Spektrum účinnosti: okrasné rostliny, rajče, paprika a okurka.
 • Ochranná lhůta 3 dny


Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:

 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351 +P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
 • P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Doplňující informace:

 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 • Před použitím si přečtěte návod k použití.