Stimulax III gelový 130ml

Stimulax III gelový 130ml


Gelový stimulátor. Stimulax III je gelový stimulator vhodný pro kvalitní zakořenění bylinných i dřevitých řizků. Více

Kód produktu: I312 Doprava a platba

65 Kč
skladem
ks

Gelový stimulátor. Stimulax III je gelový stimulator vhodný pro kvalitní zakořenění bylinných i dřevitých řizků. Více

Kód produktu: I312 Doprava a platba

Gelový stimulátor. Stimulax III je gelový stimulator vhodný pro kvalitní zakořenění bylinných i dřevitých řizků. Spodní část řízku (2-3 cm) zbavíme listů, ponoříme do stimulátoru a pomalu vyjmeme, aby na řízku zůstalo větší množství Stimulaxu. Poté řízky zasadíme do připraveného zahradního substrátu nebo písku. Při sázení dbáme, abychom stimulax nesetřeli. Řízky v krátké době vytvoří bohatý kořenový systém. Řízky a zeminu udržujeme neustále vlhkou.

 

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P301+P330+P331+P315: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P303+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…