Stimulax I práškový 100ml

Stimulax I práškový 100ml


Stimulax I je určen pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevitých řízků Více

Kód produktu: I310 Doprava a platba

65 Kč
skladem
ks

Stimulax I je určen pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevitých řízků Více

Kód produktu: I310 Doprava a platba

Stimulax I je určen pro kvalitní zakořenění a urychlenou tvorbu kořenové soustavy bylinných i dřevitých řízků. Řízky pro zakořeňování připravíme tak, že cca 2-3 cm odlistíme a tuto část smočíme ve vodě. Nad otvorem v množírně se zahradní zeminou nebo pískem posypeme navlhčenou část řízku Stimulaxem I a přitlačíme zeminu. Řizky v krátké době vytvoří bohatý kořenový systém. Řízky a zeminu udržujeme neustále vlhkou. Obsah balení postačuje přibližně pro 600 řízků.

 

 

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331+P315: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P330+P331+P315: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P303+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Omyjte velkým množstvím vody/...