Skalice zelená 1kg

Skalice zelená 1kg


Skalice zelená síran železnatý, používáse k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu. Více

Kód produktu: I572 Doprava a platba

69 Kč
skladem
ks

Skalice zelená síran železnatý, používáse k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu. Více

Kód produktu: I572 Doprava a platba

Skalice zelená síran železnatý, používáse k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu, především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely. Dávkování: - Mechy a lyšejníky: 3 - 4% roztok, tj. 3 - 4g na 1dcl vody, - strupovitost a kadeřavost ovocných stromů 3 - 8% roztok, tj. 3 - 8g na 1dcl vody.

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.