Skalice modrá 500g

Skalice modrá 500g


Skalice modrá sáček - síran měďnatý. K likvidaci mechů a lišejníků a k potlačení houbových chorob na rostlinách, proti řasám v bazénu k impregnaci dřeva. Více

Kód produktu: I568 Doprava a platba

129 Kč
skladem
ks

Skalice modrá sáček - síran měďnatý. K likvidaci mechů a lišejníků a k potlačení houbových chorob na rostlinách, proti řasám v bazénu k impregnaci dřeva. Více

Kód produktu: I568 Doprava a platba

Skalice modrá sáček - síran měďnatý. K likvidaci mechů a lišejníků a k potlačení houbových chorob na rostlinách, proti řasám v bazénu k impregnaci dřeva.

Zdraví škodlivé při požití.

Způsobuje vážné poškození očí.

Dráždí kůži.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Při požití: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Odstraňte obal/obsah odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.