Sirné knoty 400g

Sirné knoty 400g


K desinfekci prostor, ničí mikroorganizmy a plísně. Více

Kód produktu: I2338 Doprava a platba

109 Kč
skladem
ks

K desinfekci prostor, ničí mikroorganizmy a plísně. Více

Kód produktu: I2338 Doprava a platba

K desinfekci prostor, ničí mikroorganizmy a plísně.

 

 

H315: Dráždí kůži.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.