Sadařský balzám 300g

Sadařský balzám 300g


Balzám určený na ochranu ran ovocných, okrasných a lesních dřevin po řezu, po ohryzu zvěří nebo jiném poškození. Více

Kód produktu: I3617 Doprava a platba

109 Kč
skladem
ks

Balzám určený na ochranu ran ovocných, okrasných a lesních dřevin po řezu, po ohryzu zvěří nebo jiném poškození. Více

Kód produktu: I3617 Doprava a platba

Balzám určený na ochranu ran ovocných, okrasných a lesních dřevin po řezu, po ohryzu zvěří nebo jiném poškození.

Popis a použití:
Sadařský balzám je krémovitá hmota na bázi vodné disperze akrylátového kopolymeru (43 - 46%)a pasty železitohlinitého pigmentu (0,03 - 0,5%) určená na ochranu ran. Na rány při očkování a roubování lze použít pouze za podmínky, že při důkladném stažení ploch srůstu, nemůže mezi ně proniknout. Sadařský balzám se v neředěné formě snadno nanáší na začištěné poraněné plochy co nejdříve po jejich vzniku, a to stěrkou, štětečkem nebo dřívkem, při teplotách nad 0 stupňů C ve vrstvě cca 1 mm, která zaschne, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, během několika hodin. Je-li třeba, lze nános opakovat. Podklad může být i mírně vlhký. Do zaschnutí je třeba nános chránit před deštěm. Obvykle zatíráme rány větší než 1 cm2. Při dodržení těchto podmínek lze použít celoročně. Sadařský balzám vytvoří po zaschnutí elastický, omezeně prodyšný, nelepkavý film, odolávající působení povětrnosti. Ten chrání rány před nadměrným vysycháním, urychluje tvorbu kalusu a tím zacelení ran. Výrazně omezuje pronikání dřevokazných hub do rány.

Dávkování:
Na rány větší než 1 cm2 nanášíme ve vrstvě cca 1 mm stěrkou, štětečkem nebo dřívkem.

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množsvím vody.

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.