Rebel Čmelíkostop 250 ml

Rebel Čmelíkostop 250 ml


- hubí dospělce i jejich vývojová stádia; k desinfekci chovných prostorů i jako prevence; působí dlouhodobě jako dotykový jed; neaplikovat na potravinová zvířata; 1l na 7-10 m2 Více

Kód produktu: I4645 Doprava a platba

199 Kč
skladem
ks

- hubí dospělce i jejich vývojová stádia; k desinfekci chovných prostorů i jako prevence; působí dlouhodobě jako dotykový jed; neaplikovat na potravinová zvířata; 1l na 7-10 m2 Více

Kód produktu: I4645 Doprava a platba

- hubí dospělce i jejich vývojová stádia; k desinfekci chovných prostorů i jako prevence; působí dlouhodobě jako dotykový jed; neaplikovat na potravinová zvířata; 1l na 7-10 m2

 

 

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečnch odpadů.

Při požití: Vypláchněte ústa.

Nevyvolávejte zvracení.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Při vdechnutí: Přeneste ososbu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.