Pařezník 250g

Pařezník 250g


Přípravek na urychlení rozkladu pařezu a snadnější mechanické odstranění. Do středu pařezu vyvrtejte díru o průměru cca 2 cm a hloubce cca 20 cm. Více

Kód produktu: I2336 Doprava a platba

79 Kč
skladem
ks

Přípravek na urychlení rozkladu pařezu a snadnější mechanické odstranění. Do středu pařezu vyvrtejte díru o průměru cca 2 cm a hloubce cca 20 cm. Více

Kód produktu: I2336 Doprava a platba

Přípravek na urychlení rozkladu pařezu a snadnější mechanické odstranění. Do středu pařezu vyvrtejte díru o průměru cca 2 cm a hloubce cca 20 cm. Stejnou vyvrtejte šikmo ze strany asi 8 cm pod hranou pařezu tak, aby se obě díry propojily. Tímto způsobem lze likvidovat pažezy do průměru 30 cm. U větších průměrů je nutné počet děr úměrně navýšit. Do každé kombinace děr nasypte cca 100 g přípravku "na pařezy" a zalijte teplou vodou, kterou pak dolévejte podle potřeby po dobu 4 - 6 týdnů. V této době chraňte řeznou plochu pařezu před nadměrným deštěm. Nasycení pařezu přípravkem umožní jeho rychlý rozklad a usnadní jeho mechanické odstranění. Je-li možné odstranit pařez vypálením, pak můžete cca 6 týdnů po absorpci přípravku postupovat následovně:

  • do děr nalijte tekutý podpalovač a jakmile se vsákne (což může trvat cca 4 týdny) pařez po zapálení vyžhne až do kořenů
  • umístěte na pařez kovový sud který nemá dno a uvnitř rozdělejte ohěň. K vyžehnutí pařezu dojde stejně jako v předchozím případě


Dávkování:
cca 100 g přípravku do každé kombinace děr

 

 

H272: Může zesílit požár; oxidant.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P220: Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P221: Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo vodu.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.