Norat ATG 3 x 50g

Norat ATG 3 x 50g


Rodenticid NORAT ATG je určen pro hubení škodlivých hlodavců v uzavřených prostorech či v jejich těsné blízkosti (zejména v místech skladování zeleniny, ovoce aj.) Více

Kód produktu: I6759 Doprava a platba

79 Kč
skladem
ks

Rodenticid NORAT ATG je určen pro hubení škodlivých hlodavců v uzavřených prostorech či v jejich těsné blízkosti (zejména v místech skladování zeleniny, ovoce aj.) Více

Kód produktu: I6759 Doprava a platba

Rodenticid NORAT ATG je určen pro hubení škodlivých hlodavců v uzavřených prostorech či v jejich těsné blízkosti (zejména v místech skladování zeleniny, ovoce aj.)

 • Charakteristika: Biocidní přípravek podle § 5 zákona č. 324/2016 Sb.
 • Účinná látka: 25 ppm brodifacoum se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Nástraha obsahuje hořké činidlo k zabránění náhodného požití (0,001% denatonium benzoate).

Sekané voskované pelety jsou velmi atraktivní pro hlodavce díky neobvyklým chuťovým složkám (cukr, sušená mrkev aj.) – na rozdíl od běžných granulí. Vhodné jsou zejména pro použití do vlhkého prostředí, neboť parafinový obal chrání peletu před jejím rozpadem. Ke stoprocentní mortalitě dochází, i při nižším obsahu účinné látky, do 4 – 10 dnů od aplikace přípravku, jak ukázaly testy účinnosti provedené v roce 2017.

Působení přípravku:

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení.

Přípravky působí již jednorázovým použitím, jsou velmi dobře přijímány a úhyn nastává mezi 4-10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky, i při nižším obsahu účinné látky v nástraze, což prokázaly pokusy účinnosti provedené VÚRV Ruzyně v roce 2017 (Norat ATG a Norat H).

Nástrahy nevyvolávají obranný reflex.

Přednosti:

 • ÚČINNÝ – na všechny druhy hlodavců, včetně jedinců rezistentních k antikoagulantům první generace
 • ATRAKTIVNÍ – složení nástrah, které odlákají hlodavce od obvyklých zdorjů potravy čichově i chuťově
 • SPOLEHLIVÝ – na hlodavce působí při jediném příjmu potravy (nástrahy)
 • EKONOMICKÝ – poskytuje maximální deratizační efekt při nízké spotřebě nástrah
 • ODOLNÝ – vůči vlivu prostředí a přizpůsobený specifičnosti místa a cílového druhu
 • VYROBENÝ V TUZEMSKU

Použití:

Nástrahy jsou určeny k přímému použití v deratizačních staničkách. Deratizační staničky by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory apod.)

Umisťujte nástrahy mimo dosah dětí a necílových organizmů (ptáci, domácí a hospodářská zvířata. Nástrahy aplikujeme v rukavicích, abychom svým potem nesnížili jejich atraktivnost pro hlodavce.

Dávkování: myši a drobní hlodavci – hynou po konzumaci 5 – 20 g přípravku, tj cca 4 –  16 granulí, potkan, krysa – hyne po konzumaci 10 – 60 g přípravku, tj. cca 8 – 40 granulí

Počet krabiček v kartonu: 45 ks

Rizikovost:

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý

H373 Může způsobit poškození orgánů – krev – při prodloužené nebo opakované expozici.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
 • Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte uzamčené.
 • Používejte ochranné rukavice.
 • Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.
 • Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko

nebo lékaře. • Odstraňte obsah/obal na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Upozornění: Tyto údaje jsou pouze informativní. Pozorně čtěte příbalový leták a návod k použití! 138155Bezpečnostní list Norat ATG 25ppm

 

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte uzamčené.

Používejte ochranné rukavice.

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Při používání tohoto přípravku nejezte,nepijte a nekuřte.

Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Odstraňte obsah/obal na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.