Mospilan 20 SP 5x1,8g

Mospilan 20 SP 5x1,8g


Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin. Více

Kód produktu: I241 Doprava a platba

119 Kč
skladem
ks

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin. Více

Kód produktu: I241 Doprava a platba

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.
Oblast použití
Brambory - Mandelinka bramborová - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2
Poznámka: OL=14. Případně dávka 1g / 5-10 l / 170 m2. Duben-srpen
Jádroviny - Mšice - 1,8 g / 14 l vody
Poznámka: OL=28. Případně dávka 1g / 8 l. Březen-květen
Jádroviny - Vlnatka krvavá - 1,8 g / 14 l vody
Poznámka: OL=28. Případně dávka 1g / 8 l. Březen-květen
Okrasné rostliny - Molice skleníková - 1,8 g / 4,5 l vody
Poznámka: OL=3. Případně dávka 1g / 2,5 l.
Okrasné rostliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody
Poznámka: OL=3. OL=28. Případně dávka 1g / 2,5 l. Včetně mšice bavlníkové
Rajčata - Mšice - 1,8 g / 9 l vody
Poznámka: OL=7. Případně dávka 1g / 5 l. Maximálně 2x. Duben-září
Jabloně - Obaleč jablečný - 1,8 g / 7 l vody
Poznámka: OL=28. Případně dávka 1g / 4 l. Červen, srpen
Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody
Poznámka: OL=7. Případně dávka 1g / 5 l. Maximálně 2x. Duben-září

Bezpečnostní list ke stažení

Příbalový leták ke stažení

 

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ….

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P330: Vypláchněte ústa.

P391: Uniklý produkt seberte.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.