Mechožrout 1l

Mechožrout 1l


Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících, apod. Více

Kód produktu: I231 Doprava a platba

529 Kč
skladem
ks

Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících, apod. Více

Kód produktu: I231 Doprava a platba

Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících, apod.
Oblast použití
Střechy a podezdívky - Mechy a lišejníky - 1 l / 4 l vody
Poznámka: Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících, apod.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Při požití: Vypláchtěte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte lékaře.

Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.