Fast K 250ml náhradní náplň

Fast K 250ml náhradní náplň


Insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu (mšic, housenek, brouků, ploštic) na okrasných rostlinách. Více

Kód produktu: I473 Doprava a platba

65 Kč
skladem
ks

Insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu (mšic, housenek, brouků, ploštic) na okrasných rostlinách. Více

Kód produktu: I473 Doprava a platba

Insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu (mšic, housenek, brouků, ploštic) na okrasných rostlinách

Oblast použití
Okrasné rostliny - Saví a žraví škůdci - Dle návodu
Poznámka: Brouci, housenky, mšice, ploštice
Ovocné dřeviny - Saví a žraví škůdci - Dle návodu
Poznámka: Neplodící ovocné dřeviny. Brouci, housenky, mšice, ploštice

 

 

H400:Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P220: Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.