Dagonis 20ml

Dagonis 20ml


Fungicidní přípravek k ochraně ovoce a zeleniny proti houbovým chorobám, včetně hlízenky obecné Více

Kód produktu: I7687 Doprava a platba

119 Kč
skladem
ks

Fungicidní přípravek k ochraně ovoce a zeleniny proti houbovým chorobám, včetně hlízenky obecné Více

Kód produktu: I7687 Doprava a platba

Účinná látka: fluxapyroxad 75 g/l (6,98 % hmot), difenokonazol 50 g/l (4,66% hmot.)
Má preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růt mycelia a sporulaci, tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby. Působí preventivně a kurativně na široké spektrum chorob přenášených listy, osivem a půdou, jejichž původcem jsou askomycety, basidiomycety a deuteromycety. Poskytuje dlouhoudobou ochranu proti chorobám obilnin, ovoce a zeleniny, včetně padlí, rzi, strupovitosti a skvrnitosti listů.


- jádroviny: strupovitost, padlí jabloňové (postřikem od počátku rašení až do počátku zrání, max. 3x za rok, interval mezi postřiky 7 dnů)
- rajče, paprika, baklažán: padlí, hnědá skvrnitost
- tykvovitá zelenina: padlí, černá hniloba(postřikem od fáze 3-5. pravého listu do sklizně, max. 2-3x za rok, interval mezi postřiky 7 dnů
- mrkev: padlí, suchá skvrnitost listů, černá hniloba, hlízenka obecná = sclerotinia
- petržel kořenová: padlí, alternáriová skvrnitost, hlízenka obecná = sclerotinia
- salát: hlízenka obecná = sclerotinia
- květák, brokolice, zelí, kapusta hlávková: alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých
- jahodník: padlí (postřikem od počátku rašení až do počátku zrání, max. 3x za rok, interval mezi postřiky 7 dnů)

 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P102 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečností pokyny a neporozuměli jim.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračuje ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

P405 Skladujte uzamřené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje 1,2 benzoisothiazol+3(2H)-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.