Chemstop 250ml

Chemstop 250ml


Lep na mravence a jiné lezoucí škůdce. Více

Kód produktu: I192 Doprava a platba

199 Kč
skladem
ks

Lep na mravence a jiné lezoucí škůdce. Více

Kód produktu: I192 Doprava a platba

Lep na přípravu feromonových, vizuelních a bariérových lapačů hmyzu. Určeno na natírání pásů a folií na imobilizaci housenek, larev a dospělých stádií škodlivého hmyzu. Nanáší se špachtlí, za tepla natírejte štětcem.

 

EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.