Bros Sprej proti vosám a sršňům 300ml

Bros Sprej proti vosám a sršňům 300ml


- k hubení vos a sršňů a ničení jejich hníz, působní kontaktně a je určen k okamžtiému použití Více

Kód produktu: I965 Doprava a platba

109 Kč
skladem
ks

- k hubení vos a sršňů a ničení jejich hníz, působní kontaktně a je určen k okamžtiému použití Více

Kód produktu: I965 Doprava a platba

Přípravek je určen k okamžitému použití pro hubení vos a sršňů a k likvidaci jejich hnízd. Výkonný aplikátor dokáže hmyz nebo hnízdo zasáhnout až na 5 m.  

Vyhubí také vosy a sršně vracející se do hnízd v následujících dnes po použítí. Působí kontaktně. 

Použití: 

- nádobu důkladně protřepejte

- zasažený hmyz okamžitě hubí

- na hnízda aplikujte buď v brzkých ranních hodinách nebo pozdních odpoledních hodinách a nebo večer, kdy je hmyz z větší části v hnízdě a nevyznačuje se takovou aktivitou

- na hnízda aplikujte na vchod i po celém obvodu - 5 - 7 vteřin, aby se přípravek dostal i dovnitř

- po vyhubení vos a sršní v hnízdě je možné hnízdo odstranit - odřezat

 

 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.