Bros Měkká návnada na myši a potkany 150g

Bros Měkká návnada na myši a potkany 150g


Deratizační přípravek ve formě pasty proti myším, krysám a jiným hlodavcům. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Více

Kód produktu: I6722 Doprava a platba

59 Kč
skladem
ks

Deratizační přípravek ve formě pasty proti myším, krysám a jiným hlodavcům. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Více

Kód produktu: I6722 Doprava a platba

Měkká návnada pro kontrolu výskytu myší a potkanů ve vnitřních i venkovních prostorách (max. 0,5 m kolem budov). Obsahuje vábící látku a funguje již po prvním použití. Díky opožděnému nástupu účinku si hlodavci nespojují úhyn ostatních s požitím jedu. Produkt má balzamovací účinky a obsahuje látku, která brání jeho náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty. Odolnost vůči vlhkosti, prachu a plísním.

Návod k použití: Umístěte na místa výskytu hlodavců: do blízkosti jejich děr, míst kde žerou a cest.
Myš domácí: produkt dávkujte v množství do 50 g na každých 5 až 10 m.
Potkan hnědý: produkt dávkujte v množství do 100 g na každých 5 až 10 m. Každé 3-4 dny doplňte spotřebovanou návnadu a poškozené pelety nahrazujte novými, dokud nedojde k úplné eliminaci hlodavců (cca 2 týdny). Hlodavci jsou velmi opatrní a mají skvělý čich. Proto je nutné používat při dávkování produktu kontejnery a rukavice bez zápachu. Nevysypávejte návnadu ze sáčků. Před použitím produktu je nutno posoudit imunitu hlodavců. Pokud máte podezření, že hlodavci mohou být imunní vůči bromadiolonu nebo byla tato imunita zjištěna, použijte produkt s jinou účinnou látkou. Měkká návnada musí být umístěny v zásobníku, připevněném k podlaze/zemi a zajištěném proti nežádoucímu otevření.

Bezpečnostní upozornění: Zásobníky s návnadou musí být umístěny na místech, kam nemají přístup děti, domácí zvířata ani jiná zvířata, jejichž výskyt nechceme kontrolovat. Umístění zásobníku je nutné viditelně označit tak, aby bylo jasné, že se zde nachází rodenticid (látka hubící hlodavce) a že je zakázáno se zásobníkem neoprávněně manipulovat. Produkt nesmí přijít do styku s jinými produkty a nesmí být používán v blízkosti uskladněných potravin, pitné vody nebo v blízkosti látek, které mohou přijít do styku s potravinami. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce a oblasti kůže, které přišly do styku s výrobkem. Nepoužívejte déle než 6 týdnů. Pokud jsou i po této době hlodavci aktivní, pak kontaktujte specialistu na hubení hlodavců. Přípravek nesmí být umisťován nahodile. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.

První pomoc: Odveďte postiženou osobu z kontaminované oblasti. Odstraňte kontaminovaný oděv. Oči vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky. Opláchněte pokožku dostatečným množstvím vody s mýdlem. Neprotírejte. Nevyvolávejte zvracení v případě požití. Odveďte postiženou osobu na klidné místo a udržujte tělesnou teplotu. Monitorujte dýchání. V případě potřeby proveďte umělé dýchání. Pokud je postižená osoba v bezvědomí, položte ji na bok, lehce ji pokrčte kolena a předkloňte hlavu (stabilizovaná poloha). Postiženou osobu přepravte urychleně do nemocnice a pokud možno ukažte lékaři obal od produktu a štítek. Nikdy nenechávejte postiženou osobu o samotě. Pokyny pro lékařskou pomoc: Pokud od použití uplynulo méně než 2 hodiny, proveďte výplach žaludku a podejte živočišné uhlí (25 g).

Vedlejší účinky: V případě požití hrozí riziko vnitřního krvácení. Riziko absorpce kůží. Příznaky otravy: modřiny, krvácení z nosu nebo dásní, bledost, bolesti břicha a zad.

 

 

P373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.