Bioenzym Likvidátor zápachu s vůní ovoce 500ml

Bioenzym Likvidátor zápachu s vůní ovoce 500ml


- zlikviduje zdroj zápachu - dlouhodobě a příjemně provoní - nezanechává skvrny - šetrný k jakýmkoli povrchům. Ničí nepříjemný zápach, který přímo zneutralizuje, místo aby ho pouze překryl. Více

Kód produktu: I4325 Doprava a platba

89 Kč
skladem
ks

- zlikviduje zdroj zápachu - dlouhodobě a příjemně provoní - nezanechává skvrny - šetrný k jakýmkoli povrchům. Ničí nepříjemný zápach, který přímo zneutralizuje, místo aby ho pouze překryl. Více

Kód produktu: I4325 Doprava a platba

- zlikviduje zdroj zápachu - dlouhodobě a příjemně provoní - nezanechává skvrny - šetrný k jakýmkoli povrchům. Ničí nepříjemný zápach, který přímo zneutralizuje, místo aby ho pouze překryl. Je vhodný na: čalounění, koberce, lůžkoviny, sedáky židlí, obuv, interiéry automobilu. Dále na: pot, zvratky, fekálie, moč, cigtaretový a kuchyňský zápach, při chovu domácích zvířat, apod. Lze použít také do prostoru místnosti k osvěžení vzduchu nebo jako vůně do klimatizací. Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí a je biologicky rozložitelný.

 

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.